Zalgo, he comes…

Posted: 03/08/2010 in Un poco de todo

Z͓͎̱̭̩͊̊̋̾̀Ā̸̼̝̹̠͕͖̉̎͘͟L̷̯͎̱̘͓̲̩͂̔̏͌̌̈͑̈́̚͢ͅĠ̗̪̰̘͚͎͐͌͐̍͠O̧̧̠̖̞͙̠̣̘ͣ̈ͯ͠ ̷̲͉̺̯͚͈̰͖ͪ̒ͦ̈́ͫ̃̓̀͘T̻̬̥͓̙ͯ̊̇͘ͅĘ̷̯̻̟̰͇͐͐ͨͭ͠ͅẊ̵̣̦̈̎̆̿ͫ̾͘͝T̝̯̺̖̠͔̀̿̏̕ ͨ͌ͥͫͭ̌͐ͦ͏̧̲̹̀G̷̜̰̿ͧ̒̄̈́Ě̺͇̙͖ͧ͜N̄̾͛̀̾̿͑͛͂͏̤̠͇͈̬̬̹̩̖͝Ë͏̴̷͇Ȑ̶͔̂̊̇̒̅A̘̻̲͆̓͘T̘̰̦͖͙͇̭̰ͯͧ̾͘͞O̸̧̭̙͐͌ͨ̀R̡͎͇̺̪̂ͦ̊̓

_______________________________________________________________________________________________________________

_̡̱͍̦͈̜͋̚_̙͇̩̭̮̥̲͋̓͊̅ͅ_̸͎̳̻̬̅̔̈ͯ̚͜_͔͔̮̦͔͋̓̃́͡_̴̼͚̀̀̕_͇̹̝̳̦̥̀̽͘͢_ͩ́ͣ̎̋̐͜҉̬_͓̻͚̩̫̃ͩͮ̄͋͊̑ͯ͛͟_̢͎̱ͧ͠_̵̸̛̺̟̰͈̩̱̰̘̮̏ͪ̎̿̄ͯ̈_̙̪͉̲̔̓͗̆_̵̮̳͉̹̞̩̩̩͊̔_̡̠͚̑_̸̵͓͕͎ͤ͡_̻̘͎̈ͩͫ͊̽_̶͇͍̮͚̗̠̻̻̼̾_̷̣̻̭͓͎̔͑ͣ̇́̔̓ͭ_̡͕͙̣̻̺̱̋̽ͪͩͧ̅̈͐ͅ_̖̰̘̠̣̹̃ͦ͂ͦ̃͟͝_̶̯̼̟͔͍̰̺̉̿ͨ̽̅_̷̨̙̯̘͍͎̌ͦ̅͛ͭ̍̑͆̑_̨̜̺̙̼̍ͪ͆͌̅̒̿̕͟_̢̩̠̺͙̭̒ͥ͊̃͑̕͜_̶̷͙͙̥̫̬̈̽͑̈̀ͅ_̛̹̙̜̽ͯͪ̀̐ͮ̏̏̂͞_̦̙̝͎̠̙͇͑ͥ̽ͦͦ̍ͥ̄ͅ_̵̧̳̳̋̄̏̊́ͧ̏ͤ_̞̲̥̟̖̙̳ͫ̒ͮ͗ͩ_͚̌ͯ͝_̡̧̇͒ͤ͏̯̯̟̟͉͇̻͕_̴̏̌̅ͪ͒̓ͥ҉̴̠͔ͅ_̤ͧͪͪ̅̿̇̂_̢̨͕̩̻̜̙̲̬̪ͪͨ̄ͤͬ̐͜_̸̤̮͕͔̺̣̦ͥ̉̋̃̒ͫ̊ͮ́͜_͔̦̖̟ͭ̔̆́_̡͙̤̮͌͂͋_̢͖̘͔̫̆̀ͬͨͣͤ͜_̴̭͎̱̖̫̔ͦ̆͐͘_͉̞͍͔̗̉ͪ̎ͩͣͥ͢_̘̳̝̠͉̍_̡̘̱ͮͫ̀̂̆̌̏ͭ̈́_͗͑̊ͯ͛̆ͦ̉ͫ҉͏̩͍͍̹̠̲͕͚_̷̞̭͍͕̠͉̾̂ͬ̉̈ͩͥ_̨͚̫̲̭̘ͤͦ͗͞_͎̫̰͇ͧ̽̔ͮ͟_̵̸̭̩͈̽͗ͣ̅ͧ́_̴̱̮̞̑̈̾ͪ̚͞_̳̹͍̬͚̭́ͫ͊̍̅͜_̦͙̥̜̼̻̥̘́ͯ̈́ͭ͒̓_̵̥̜͕̤̞̝̬̒̉͆̈́̌͑_͓̫͙̞͚̪̪ͣͩͪ̎̐_̷̧̮̜̂ͦ̈͒͑ͭ͋͒͝_̧̫͔͓͍̬̤̉̎̀̑̅ͣ_̸̜͓͙͍̣̬ͧ͂ͩ͠_̩̌̋ͦ̏̏̈ͬ̈͞_̴̴̺͖̥͚̳̰̱̖̽̈́̒̑ͬ́_͔̬̦̩̖͚̺ͬ͂͊͊̒͡_̧̣̱̩ͬ̀̉͘_̧͌҉̲̱͠

CREEPYPASTA:

LOOK AT THIS THIS IS FUCKING IMPORTANT

I don’t have a lot of time, I need some help. Fucking listen. This post will probably be deleted before too many people can see it. If you’re reading this, click reply, and stay in the thread. Refresh every few seconds, there are things I don’t understand that are working to see that this never gets out.

I have never been so scared in my life. The attached picture is a screenshot of the documents I’ve found about Project Zalgo. Before you respond with questions, let me tell you that I don’t know any of the important answers. I couldn’t believe it either when I first read it. Save it, post it everywhere you can. print it up and put it on fucking telephone poles. Email it to your friends. Please, distribute this image as much as you can as fast as you can, word has to get out abou} ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉ ҉̔̕̚̕̚҉ZA ~ L G ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘Z̙̜̝̞̟̠� �̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌� �̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚� �# O҉ (for the picture just use any Zalgo picture) ̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠� �̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌� �̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ # ̎̏̐̑ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ A̎̏̐̑L̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉G̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉◊ख़҉̵̞� � ̒̓̔̕̚ ̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚ ̡̢̛̗̘̙̜̝ ͡҉O҉ ̵̡̢̢̛̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟ ̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎ ̏̐̑̒̓ ̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̕̚̕ ̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ͡ ͡҉҉ C̓̔̿̿̿̕̚۩◊} O҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠� �̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌� �̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚� � M͡҉ E҉̔̕̚̕̚҉ S~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘Z̙̜̝̞̟̠� �̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌� �̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚� ~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘Z̙̜̝̞̟̠� �̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌� �̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚� �# ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ # ̎̏̐̑ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ A̎̏̐̑L̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉G̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉◊ख़҉̵̞� � ̒̓̔̕̚ ̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚ ̡̢̛̗̘̙̜̝ ͡҉O ҉ ̵̡̢̢̛̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟ ̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎ ̏̐̑̒̓ ̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̕̚̕ ̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ͡ ͡҉҉ ̓̔̿̿̿̕̚۩IT IS◊EATINGMYSOUL} ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉ ҉̔̕̚̕̚҉ ~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘Z̙̜̝̞̟̠� �̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌� �̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚� �# ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ # ̎̏̐̑ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ A̎̏̐̑L̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉G̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉◊ख़҉̵̞� � ̒̓̔̕̚ ̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚ ̡̢̛̗̘̙̜̝ ͡҉ZALGO ҉ ̵IS̡̢̢̛THE̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟ ̠̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓ ̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̕̚̕ ̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ͡ ͡҉҉ ̓̔̿̿̿̕̚۩◊} OH GOD ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝ ̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕ ̚̕̚͡ ͡҉ ҉̔̕̚̕̚҉ ~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘Z̙̜̝̞̟̠� �̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌� �̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚� �# ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ # ̎̏̐̑ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ A̎̏̐̑L̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉G̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉◊ख़҉̵̞� � ̒̓̔̕̚ ̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚ ̡̢̛̗̘̙̜̝ ͡҉O҉ ̵̡̢̢̛̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟ ̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎ ̏̐̑̒̓ ̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̕̚̕ ̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ͡ HELP ME͡҉҉ ̓̔̿̿̿̕̚۩◊ H҉̵̞̟̠̖̗̘̙� �̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒� �̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿� �̕̚̕̚͡ ̒̓̔̕̚E҉̵̞̟̠̖̗̘̙� �̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒� �̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿� �̕̚̕̚͡ ̒̓̔̕̚C҉̵̞̟̠̖̗̘̙� �̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒� �̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿� �̕̚̕̚͡ ̒̓̔̕̚O҉̵̞̟̠̖̗̘̙� �̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒� �̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿� �̕̚̕̚͡ ̒̓̔̕̚M҉̵̞̟̠̖̗̘̙� �̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒� �̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿� �̕̚̕̚͡ ̒̓̔̕̚E҉̵̞̟̠̖̗̘̙� �̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒� �̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿� �̕̚̕̚͡ ̒̓̔̕̚S҉̵̞̟̠̖̗̘̙� �̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒� �̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿� �̕̚̕̚͡ T͖̟̹̦̤̣̦̹̒̌ͥ͑̇͐͊͝o̴͍̼̯̭͓͍̝̰̊͆̌͝ ̟̳͈̝̼ͦͥ͘͡i͇̺̬̭̻ͯͣ͂n̻̳͙̯̜̼͇̿ͮ͛̑v̴̶̪̲̟͕͈̙̋̈́̆̆̾ö̩̻̥͍̟̩̦́k̮͖͚̻͆̉͌ͪ̒̽͆ͬe̴̸͚̹̬͓̠̤͑̋ͯ̔̿ͬͅͅ ̺̻͓̱̤ͨ͊ͧ͒͊t̶̨͔͖̹̼̰͓̻̂̉̈́̿ͮ͝h͉͕̠͈̙̫̲̝̫͛ͩ͟e̝͇̦̹͑̌͜ ̨̥̇͊ḩ̛̦̙̳̳̲͐͞i̪̳͒̔͢v̵ͨ͋ͮ̔̏ͩ҉̥̜͚̭͖e̟̙̣͈̥͒̈̎ͦͅ-̣̳͍͕͋͌͌̂̆͡ͅm̥͉̝͔͓̻̊͗ͩͮ͠ỉ̧͙̬͇͓̇ͧͣ̍ͥṋ̗͙͇͉͕̬͙͙ͭ͑̂̍̇̇͑͐͋d̼̭̆̋ͭ́̅̏̇͘ ̵͍̜͔͙̗̼͚̫̒͊ͯ̇͌̃̈́͟͞r̢ͤ̉̄ͣ͋͏͓́e̷̢͕̠ͮ̈́̆ͅp̡̯̮̲͇͕̩ͧ̇̍̚̕ŗ͇͖̒̎͋ͪͣe̸̴̢͎̖̠̫̪͔̽́̽͛ͅs̹̳͖͉͇̣̻̊ͣͤ̄̌͛̓̚͟e͐ͪ̋̿̓͏̠͚̼̪̣̰ͅn̶͖̖͕̺̠͔̻͈̐ͬͫͫ̑͘t̥̪̤̹͎̹̞ͧ͑ͧ͝͡ͅị̮̩̥̮͙͎̓͑͠ͅn̷̼͔̗͎̩̫͔͊g̶̞̱̝͙̝͙̋́̄͌̅͢͝ ̘͙̮ͫ̉ͪ͢c̟̲͕͕̩̓̎͞ḣ̶̸̩͚̦̬̱̤͔̹͈́̔͐ͤ͡aͭ̃̐̌ͮͦ͏̫̜̣̬̲̙̭͢ò̠̭̖ͥͩ̈́͆̓̈s̴̛͓͓̲̲͋̊͑̐̓ͩͬ͑.͎̳̄͋ ̷̢̹̳͙̹̙͍̙̅̂ͩͧ̾̚I̮̤̪̹̠̾͋̃n̶̺̫͓̲̥̠͔̄́̓ͪ̍͋͢v̡̭͕͙̣ͫ̎ͮ͐̄̇͛̚̕ͅoͬͧ̿ͫ̔̉ͫ̽̚҉͈̦͕k̸̽̎̐͏̱͇͜ḯ҉̵̻̣̫̞̭̳̰͖̬n̷̜͖̞̮̬͈͖͍̿̓͂͛̾͋̽̉͠͝g̡̰̹͌ͨ̆ͬͯ͌ͥ̋̚͡ ̴̨͙̲̪̜ͤͥͤ̉ͫͯ̒̉ẗ̨̬̹̼̯͆̍ͮ̓͘hͬ̽҉̛͓̘̩̯̥̜e͂̏̓̿̍͠҉̣̲̳̮̩͍̕ ͕̼͇̙̪̣̠͈͔ͭͯ̀ͭ͒f͎̗̳͎̥̈́̑͌͛̌̏ͥ͞e̸̡̠͉͓̰̙ͣͭ̈͊̈̐̔̊ḛ̦͕̯̋̒ͭ̇̅̿͡l̶̝͓̳̗̮̻͍̯̋ͨ̅̊̅̾ĭ͕̬̥̥̾ͣ̓n̶̝̞̬̦̄̃g̥̖͇͙̠̽ͬ́ͯ̽ͫ̉ ̳͈̪́͛ͯͫ́ͬͯ̑o͔̰̪̰͒̎ͮ͘͢f͖͓͇̣ͨ͂ͤ̚̕ ̛̘͍̗̣̟̬̼ͥ̓c̵̸͔̩͔̩̫̰̜̐͑̎ͯ̚ͅh̨͙͈̥̉ͫ̈̿͆̔ͣä̧̺̪͔͔̱͓̠̞ͮ̇͒̍̊o̶̴̟̱̻̻͙͂͜s̼̱̣̩̦̺̖͕̈̆͋̒͂ͨͥ̀͞͝.͓̣͎̳͇̤͇̺͗ͩ͆̆̅ͤ͡͝ ̶̬̬̱̟̜̼̓̆͂̽̍ͣ̒͒͢͜Ẅ̧̦́ͩ̚iͫ͒͐͛̿͏̳͕̞̙͝t̺̝̣̥̻͓͂̐̏̍͢h̐́ͨ́͏̶̱̝̮̞͖͓̬ ̶̺͉̓͌̆ͯ̐̍ͤo͓̺̻̪̗̗̓̇ͭ͆ͪ̓̚̕͟ͅͅụ̧̡̠̰̭̒̅̄̒̊ͮ̈́t̞̯͓̲͕̗̹̤ͥ̋ͣ͌ ͖̐̌̑̉͑̉͟o̖̣̖͕ͤ̐͗̍͐͠r̬̃ͧ͌̈̔d̖͔̝̱͎̙͒ͫeͮ̌̔ͪ҉̣̠̰̳r̲̠̠̪̯̙̬̲ͬ̾ͪͪ̅ͥ̚͘.̵̝̜̣̝̙͚ͪ̑̃͆̂͘ ͍̪̼̦̲̰̇͑̋ͥ̓̍͒ͣͦ̕ͅT̴͙͙̱͚̳͕̤̩̈́̏̂ͩ̐ͅh̵̴͔̙̻̺͕̽e̙̗̜̞̓͑ͬ̓ͥͯͧ̂ ̴̲̲ͤͣ̀N͚͍̻̿̒͌̍͆e͕̹͖̊̔̏ͫ̍ͬͥ̚͠z̸̖̦̯̮̠̑p͎̭͂ͦ̇ͬͦ͌͞ḙ͆̆̉̽̉͗r̢̬͔̬͓̺͇͎̬̘̆ͤ́̆̋̕͝dͥͫ̊̾͋ͪͩ̒̐҉̙͇̩͉i͍̙̬̦͙͉͍ͮ͡ͅǎ̸̡̘̩̟̮̫̋̿̇̈́̀n̸̶̜̻̲̝̰̗͙̍̌̓͐̾ͯ̀ ̩̣̻͍͔̩̥̱̈̊̆̎̔̔͑̕h̵̸̝̳̮̫̙̮͖̬̔̂͗̂͞i̴̪͎̖̠͐́̋͌͜͞v̺́̔ͬͨ̉ͅë̬̙̪̞́̈́͐͋̃̒ͩ-̶̳̮̖̳͎̻͓̯̪ͬ̋̄ṃ̡̗̩̩̦ͨͧ͑̽̄͠i͈̭͖̞̫͔͋͑̆̆ͣ͜n͙̠̙̦̫̺̩̐͊̓̐̍̚d̷͓̜͖̪̼͉̟̤͛͑͗̋ ͉ͤͧͦ̄̓̔ͧ̍͑̕͘o̗̦̹̫̹ͭͤf̶̛̖̣̦̯͚̪̞̞ͨ̂̌̃̇̎̐ ̈̐̄̔̾͑͏̵͇̤̰c̠̘̗̹̰̬̱̝̖ͦ̒ͧ̿̌̿͘ḧ̫̙̬͇̳͍͔́̊͒ͮ́͂͡a̫̪͙͎͉̲͎̹͋͆ͮͪ̿ͪ͋o͇͉̒̊ͧ̃̋̈́̈́̀̕s̷͉̘̹̟̺̦̅͌.̵̮̝̠̎̈́̕͞ ̬̹̠͈̫͔͕̓ͭͮ̀̆ͪͅZ̩̻͎͓̯̲̓ͥͫͪ̎ą̹͔̖̖̱͍̥̞́̂̀̈ͭ͂̈̂͛l̨̮ͪ̒͌ͦ̊ͧ̊͛͘͜g̪͔̩̑͆̆̏͛͌ͩ̋ớ̢̳̮̫̬̣͈͔ͨ̽ͧ̔̋.͍̦͇͔̲͓͔̜ͯ͂̆̋́̕ ̡̯͈̺̣̮̙̒͒̀̆ ̴̫̎̂ͪ͛͑̌̉ͯ͢Ḧ̫̤́ͨ̄͜͢͠e̲̯͍͇̫̋ ̮̱̗͍̤͚̬̞̟̾͘͢ẅ̢͙̭̥̜̿̍̀̏͌h̸̦̰ͥͧ̾̃͘o̊̅ͩ̔̾̅͛҉̯̳͢ ͣ̉͋̐͆̈ͪ҉̧̦͎̹͓͚͉̻͘W̛̬̣̅ͧ̒ͣ̌̅͒ͭ͝aͩ͌̿̓̈͆̋҉̤͇͔̘̙̮̖̝͕̕ị̛̱̑͗͌̋ͣ̀͢ţ̞͙̔̉ͮ̚͝s̵̜͓̄͑̍̆ͣ̈́͌ͧ̈́ ̶͕͖ͧͫ͂̔B̵͔̩ͤ̔̀̄͆̒̽̕e̢̟̲̯̹͙ͩ͒́̊͝h̄͑ͦ̆̒͏̭̜̗̟̕i̢͎̙͔͚̻̜̠͋̓̍ͧ͗͑ͪ͛͜n̴̨̓̑҉͔d̰̮͈̺͑̓͗́͜ ̨͇̤ͤͨ̓͋̕T̑ͭͥ̋̐̾҉̴̛̭h̬̱̰͉ͤ̊̉ẽ͔̤̱͇̱̮͗͂͠ͅ ̖͍̦̯̦̹͕ͬ̒̏͢͞W͓̘̩͙ͥ̑́͂͐a̸͊ͦ̅ͯ́҉͍͓̩͔͎l̗͚̰̬̘̫͎ͥͤ̓ͅl̻̄͆́ͯ̔̈́̾.̣̠̯̝̞͚͚͒ͬ͆̅̈͜͢͢ ̬͇͍̞̫̱̟̒͛͑ͦͤͩ̐̾͟Z͉̝̰̣̩̞̭͌̆́̅̓̑̒͜A̷̡̺͒͗̐̒L͑͌͐ͥ́͞҉̛̪̜̙͔G̿̍̈́̿͒ͭ̍ͮ̍҉̡̞̻̯̩̮̤̰̹O̲̯̯̭ͣͬ̔͘!̩̬͙͇͚͇̩̄̒͐͌̈͗ͨ̀ͅ

_̡̱͍̦͈̜͋̚_̙͇̩̭̮̥̲͋̓͊̅ͅ_̸͎̳̻̬̅̔̈ͯ̚͜_͔͔̮̦͔͋̓̃́͡_̴̼͚̀̀̕_͇̹̝̳̦̥̀̽͘͢_ͩ́ͣ̎̋̐͜҉̬_͓̻͚̩̫̃ͩͮ̄͋͊̑ͯ͛͟_̢͎̱ͧ͠_̵̸̛̺̟̰͈̩̱̰̘̮̏ͪ̎̿̄ͯ̈_̙̪͉̲̔̓͗̆_̵̮̳͉̹̞̩̩̩͊̔_̡̠͚̑_̸̵͓͕͎ͤ͡_̻̘͎̈ͩͫ͊̽_̶͇͍̮͚̗̠̻̻̼̾_̷̣̻̭͓͎̔͑ͣ̇́̔̓ͭ_̡͕͙̣̻̺̱̋̽ͪͩͧ̅̈͐ͅ_̖̰̘̠̣̹̃ͦ͂ͦ̃͟͝_̶̯̼̟͔͍̰̺̉̿ͨ̽̅_̷̨̙̯̘͍͎̌ͦ̅͛ͭ̍̑͆̑_̨̜̺̙̼̍ͪ͆͌̅̒̿̕͟_̢̩̠̺͙̭̒ͥ͊̃͑̕͜_̶̷͙͙̥̫̬̈̽͑̈̀ͅ_̛̹̙̜̽ͯͪ̀̐ͮ̏̏̂͞_̦̙̝͎̠̙͇͑ͥ̽ͦͦ̍ͥ̄ͅ_̵̧̳̳̋̄̏̊́ͧ̏ͤ_̞̲̥̟̖̙̳ͫ̒ͮ͗ͩ_͚̌ͯ͝_̡̧̇͒ͤ͏̯̯̟̟͉͇̻͕_̴̏̌̅ͪ͒̓ͥ҉̴̠͔ͅ_̤ͧͪͪ̅̿̇̂_̢̨͕̩̻̜̙̲̬̪ͪͨ̄ͤͬ̐͜_̸̤̮͕͔̺̣̦ͥ̉̋̃̒ͫ̊ͮ́͜_͔̦̖̟ͭ̔̆́_̡͙̤̮͌͂͋_̢͖̘͔̫̆̀ͬͨͣͤ͜_̴̭͎̱̖̫̔ͦ̆͐͘_͉̞͍͔̗̉ͪ̎ͩͣͥ͢_̘̳̝̠͉̍_̡̘̱ͮͫ̀̂̆̌̏ͭ̈́_͗͑̊ͯ͛̆ͦ̉ͫ҉͏̩͍͍̹̠̲͕͚_̷̞̭͍͕̠͉̾̂ͬ̉̈ͩͥ_̨͚̫̲̭̘ͤͦ͗͞_͎̫̰͇ͧ̽̔ͮ͟_̵̸̭̩͈̽͗ͣ̅ͧ́_̴̱̮̞̑̈̾ͪ̚͞_̳̹͍̬͚̭́ͫ͊̍̅͜_̦͙̥̜̼̻̥̘́ͯ̈́ͭ͒̓_̵̥̜͕̤̞̝̬̒̉͆̈́̌͑_͓̫͙̞͚̪̪ͣͩͪ̎̐_̷̧̮̜̂ͦ̈͒͑ͭ͋͒͝_̧̫͔͓͍̬̤̉̎̀̑̅ͣ_̸̜͓͙͍̣̬ͧ͂ͩ͠_̩̌̋ͦ̏̏̈ͬ̈͞_̴̴̺͖̥͚̳̰̱̖̽̈́̒̑ͬ́_͔̬̦̩̖͚̺ͬ͂͊͊̒͡_̧̣̱̩ͬ̀̉͘_̧͌҉̲̱͠

T͙͇̩͎ͤ̑ͮͮ̕o̮̐̀̐̍̔ ̠̖̗̭̲́͡i̤̬̱̫̭͂͊͒̆̚͡ͅn̝͓̫̦̣͎̊̍̏͢͠v̬̰̥̫̜͓̣͆̾̔̆ͬ͟o̓́̉ͧͬ́ͩͤ̔҉͎̲̣͓̖͕ͅk̸̡̯̥̰̫̖̅̐̆̂ͯ̆̂ͅe̼͍̠͕͖̱̼͖͂ ͉̥̲̝̟͇̰̩͎ͮͫͪ͊̏̏͒̓͆̀͝t̨̲̤̗̹̻̜̀͟h̴̿ͤ̇͊͊̎͋҉҉͍̲̮͈͇̹ë̴̺̗͍͍̳͔̟͚̏̓̉͌͂͟͝ ̛͚̉̐̆͋͌͜h̢̹̬̬̔̓ͧ͊ͧ͢ͅi̓͂̒͛̔҉̛̲̱̜̼̜̙͟ͅv̶̹̞ͥ̎̊ͣͦe̜̝̩̪̞̝̩͗̌̽̃-̇̊́̿̌҉̨͉̜͍͔m̵̼͖̥͉̆̃̾ͥ̾̃ͧ̚i̫̹͍̲̬͌͛͝n̢̻̙͔̪̤̭̈́̎ͭd̯̰̰̗̻̬͎̥̄ͧ̒̄̓ ̨͖͔̯̜̹̯ͭ̏͘ͅr͉̪͓̳͙̱̅̓͞e̘̰̗͇͓͒͋͘p̧͚̼̲ͮͩͪ̉r͂̅̑̏̿ͦͬ̚͏̳̥̙̬̺͝e͇͎̘̜̳ͦͣ͗̇̇́͜š͓̹̂͞è̸̲͚̘͛̀̽ͭ͡n̷̜͎̖͓̳̥̟ͮ̃ͣ̌̈́ͥ͢t̵̡̹̲̤̩̼̬̰͌ͮ̔̊͟i̸̡̞̔̈́ͯͧ̊͂ͧ͊͋n̰̺͓͇̉̔̅͆͂ͫ͂̀͞g͉͒̃ͨͪ̄ͬ̕̕ ̡͓̗͈̠͉̘̖ͩ̌̒̈́̒c͉̭̖̗̬̳̥ͮ̂h̸̖̗̰͋̋ͯa̴̱̣͒̃ͭ̄̀̚o̸̼͉͚̪̫̥̦͚ͣ͂̊͠ş͙̗͈̫̫̲̘̺̂̃̋ͨ̈́ͯ̇͂.̹̜̞̣̟̳̱̽ͪ̐͋ͩ
̙͚̹̟͗ͫ̈̇ͤ͑̌̅͟I̼̱̫̩͈̞̤̙̍͂n͚̹ͦͫ̄ͬ͑ͮ̔ͧ́͠v͍̭̙̟͔ͤͫ̐͜ơ̻͍̭̠ͪ̔ͥ́̇́̉k̼̗̳̂̓͒̂̊̋͂͞͞i̜̖͖̞͖̜̇ͪ̆͒̒͞͝ǹ̨̟̖͕̭̮̥͖͜͞g̻͉̃ͬ͐͊͆̊ͤ̚͡͠ ̝̜̝͈̪̙͇͋̂ͤ͟t̘͇ͥͮ͋̌͢͝ḫ̴̺̬̪͍̹͓͙̉ͫ̒ͧ͢e̝͖̥̤̘̊̈́͒̈̈́̅ͅ ̮̹̈́́̊̾ͤ̅̃ͦ͊̕͟f̸͖̳̣̗̳̝͓́́ͣ̓̀͊̒e̵̗ͩͮ͗ͥ̎̀ẹ͙̻͔̹̺͈ͭͩ̇̑̏̐́̍͜ͅl̨̲̮̥͕̻͉̞͕̄î̴͈̪͖̘͚̝͇͉̋ͨ̽ͭ͛͋͜n̵͎̟̐͑ͨͨ̚g̥̹̠̭̯͂ͫͣ̿ͬ̕ ̷̖̱̤͖̌̅ͥ͞ò̥̟̝̱̝͕̺̹̭͌̌̈͊̉̆ͣ̌f̷̟̝͓̼̺̮̬̾̇͛̓ͧ͞͡ͅ ̴̙̳̪̣̰̪̒ͣ͝ͅċ̴̙̝̝̮͍̦̹̱̲̚h̒̀͏̷͓ͅa̭̪̯̠̭̮̪̱ͯ̃̂͌̀͝o̡̨̯̊̽͆ͯͭ̀s͓̱̝ͨ̍͢.̽̌ͣ̃ͥ̃́҉̨̡̻̤̹
̣̲͉̪̼͖̱͇̮̉ͭ͘W̺̦̯͍̺̓̽ͫ̓̿ͫ̐i̬̲ͥͧ̾̋̚͘͟ṯ̛̻̦͕̄ͯ̊͛̎ͦ́̎h̵̼͎̤͖̪͇̠̹ͮ̔̏͑ͪ̚͜ ͍͔̙̯͓͈̩͖̑̿͘o̵̧̪̞͖̺̞ͩ̀̑̍͂͒̚ü̙̰̰̽̈̽̓ͬ̚͡͞t̥̻̗̬̎͗̑ͭ̍ ̷̜͚̏̐̓ͪ͐̂̋́o̱͓̪̜̳̳̲̜̎ͪͬ͆ͫ̉ͭṙ̘͇͈̤̻̘̓ͦ͘͢͠d̢̲͇ͦ͊̃ͦ͛̎̉̕͝e͕̣͓͖̗ͩͣr̥̠̣̬̖̲̱̗͆̋ͬ̀.͍͈̦̦̘̝̩̊̽ͨ̀ͭ
̗̯̙̇̆̍̃ͨ̕T͈͋̉ͪ̏ͦ̀h̯̱ͧ̂͆ͩ͢e̸̵ͦ͏̦̥ ̴̵̝̰̫̲̼͇̃̈ͯ͋ͤͧͣ̚͠N͑҉̶͎̪e̴̶̩̰͚ͬͦͬz̴̢̫̞̰͈̺̩ͥ͂̊̆͂̋͟p̡̦͇͎̞̂͆̈ͬ̉ê̼̖̖̺̙̗̣̫̓ͬͪ͌̿͆r̢͙̠͙͋̓̓͞d͚̥̯͉̯̻̹̔ͤ̉ͮͤi̶̼͕̟͆̋͗ͬ͗́͟a͓̬ͪ̎ͩͩ̈́ͨ̂̈́́n̵̻̰̖͓̟̥̲͖̾̍ͥͭ͒͞ ̱̺͍̗͎̥̒͊ͧ̔͌͜h̗͋ͨi͓͓̠̼̲̠̲͐ͫͬ̐̈́̃̕͟͝v̘͈̩̝̥̣̖͑̄e̵̟̖͈͚͐ͨ̕-̡̓̀͂̾̋̌͏̥̞̫̭̤̘m̂̇ͤ̕҉͕̯̦̱̥̺̘̤i̵̞̮ͤ̓̆̽̅̂̓n̘͍͍͈̬̖̍̿̑͋̅̚d̵̺̦̫̗̣̜̤͇̒̄͑̓ͭ̀͋͗͡ ̯͇̜̞̜̖̞̊ͧͩ̃̍̓́ǫ̸͈̻̙̅͌f̶̟͚̼͕͎̤͚̦͐̾ͯ́ ̵̱̭͖͍̼͙͔̤͖ͯ͂̉c̋ͤ͑̉͏̜̱̮͚̹h͚̟̮͇̳̞ͬ͆̇̔́̑͒a̢̪͚̩͔͍̗̓͜ơ̴͓͈̰̏͋̓ͣs͍̪̣̺̼͔͖ͬͩ.̗͚̥͔̥͇̺͖ͫ͑̈́̅ͨ̔͗͆͜͞͞ ̴̶͈̹͍͉͙̝̽̎Z̧̡̦͍̣̘͍̬̖̍̽ạ̡̗̿̀̒̏̒̄ͭͧl͉̦ͦ͐̉́ͭg̸̛̖̤͒ͦ̈̑o̭̦͉̜̘̝̾͂̀ͅ.̧̠͒͑ͯ̌ ̶̹̞͙͇̭̙̼͇̐̀̕
̷ͬͦ̈́̌̀̐̄̈́͏͉͈̩̼̩̮̦͍H̳͂̋̂ͩ͆̐͗̕͠ę̘̯̥̫̥̝̗͈͎̎͊̎̍̀ ̨̺͚̬̥̞̫͙ͧ̄ͦͨ͆ͣ̚w͕ͭ͛̏̒̊h̴ͣͭ͐͗ͦͤ͏͓̩̹̳͉o̫͚̣̾ͩͣ ̶̢̞͚̯̹ͫͦ̅̿͒͗̐́W̶͚̗̟̯͇̺͉ͩ͂̈̀a̹̫̫͋ͬ͟ḭ̰͇̩̩̲͔̃̽ͨ̔ͧ̑͢͜ͅt͖͉ͭ̎̓̉̈͘s̹̻̿͟ ̢̰̻̻͂͑ͬͪͪ̅̋͒̀͟ͅB̡̨͙̜ͯ́ͧͭ̈ͭͭ̚e̸̪͔̟͎̖̠͉͎̍̔̌͆̀ḩ̴͉̯̲͊͛͑̌i̦̣͔̞̱̓ͪ̆̿̓̇̄̈̚͘ͅn͆͌ͤ̃҉͇̘̻̩̤͖ͅḑ̛̲̪̖̊ͮ̆ͨͫ͠ ̰̼̠͕̼̔ͧ̉̃̇͑͐ͅT̩̮̖̺͙̠̙̦̻ͩ̿̅̇ͪ͗̏̚͜h̷̢̛̲͎̔̀ͫ̋̃ͯͅͅë͍͇̯͕̣͡ ̇̂̊̌̃ͥ͑ͣ҉͉̥͇͝W̆̔̉ͤ̊̇̇͂͏͖̘͈̠͜a̡̢͓͈̰͔͇ͯl̢̠͖̩̀̆̈́͑̚̚ͅl̷̼͈̓̽́̋̃ͬ.̸̢̺̺̮͑͋̂
̭͕̥̤͉̖̲̇̄̐̀Z͇͈̺͓͙͒̽ͮ̆͌̏͘Ạ̶̻̟̰̺ͯ͋͊̇̔͛̚L̷̼̏ͤG̗̖ͣͣ̐̆̔̎͒͒́͘͠O͔͖͇̹̱̲̪͍͔ͮ̎͊̂̾̇̒̔͌͡!̶̛͔͖͙͖͍͖̲̈̄͒̆́̿̊͋

_̡̱͍̦͈̜͋̚_̙͇̩̭̮̥̲͋̓͊̅ͅ_̸͎̳̻̬̅̔̈ͯ̚͜_͔͔̮̦͔͋̓̃́͡_̴̼͚̀̀̕_͇̹̝̳̦̥̀̽͘͢_ͩ́ͣ̎̋̐͜҉̬_͓̻͚̩̫̃ͩͮ̄͋͊̑ͯ͛͟_̢͎̱ͧ͠_̵̸̛̺̟̰͈̩̱̰̘̮̏ͪ̎̿̄ͯ̈_̙̪͉̲̔̓͗̆_̵̮̳͉̹̞̩̩̩͊̔_̡̠͚̑_̸̵͓͕͎ͤ͡_̻̘͎̈ͩͫ͊̽_̶͇͍̮͚̗̠̻̻̼̾_̷̣̻̭͓͎̔͑ͣ̇́̔̓ͭ_̡͕͙̣̻̺̱̋̽ͪͩͧ̅̈͐ͅ_̖̰̘̠̣̹̃ͦ͂ͦ̃͟͝_̶̯̼̟͔͍̰̺̉̿ͨ̽̅_̷̨̙̯̘͍͎̌ͦ̅͛ͭ̍̑͆̑_̨̜̺̙̼̍ͪ͆͌̅̒̿̕͟_̢̩̠̺͙̭̒ͥ͊̃͑̕͜_̶̷͙͙̥̫̬̈̽͑̈̀ͅ_̛̹̙̜̽ͯͪ̀̐ͮ̏̏̂͞_̦̙̝͎̠̙͇͑ͥ̽ͦͦ̍ͥ̄ͅ_̵̧̳̳̋̄̏̊́ͧ̏ͤ_̞̲̥̟̖̙̳ͫ̒ͮ͗ͩ_͚̌ͯ͝_̡̧̇͒ͤ͏̯̯̟̟͉͇̻͕_̴̏̌̅ͪ͒̓ͥ҉̴̠͔ͅ_̤ͧͪͪ̅̿̇̂_̢̨͕̩̻̜̙̲̬̪ͪͨ̄ͤͬ̐͜_̸̤̮͕͔̺̣̦ͥ̉̋̃̒ͫ̊ͮ́͜_͔̦̖̟ͭ̔̆́_̡͙̤̮͌͂͋_̢͖̘͔̫̆̀ͬͨͣͤ͜_̴̭͎̱̖̫̔ͦ̆͐͘_͉̞͍͔̗̉ͪ̎ͩͣͥ͢_̘̳̝̠͉̍_̡̘̱ͮͫ̀̂̆̌̏ͭ̈́_͗͑̊ͯ͛̆ͦ̉ͫ҉͏̩͍͍̹̠̲͕͚_̷̞̭͍͕̠͉̾̂ͬ̉̈ͩͥ_̨͚̫̲̭̘ͤͦ͗͞_͎̫̰͇ͧ̽̔ͮ͟_̵̸̭̩͈̽͗ͣ̅ͧ́_̴̱̮̞̑̈̾ͪ̚͞_̳̹͍̬͚̭́ͫ͊̍̅͜_̦͙̥̜̼̻̥̘́ͯ̈́ͭ͒̓_̵̥̜͕̤̞̝̬̒̉͆̈́̌͑_͓̫͙̞͚̪̪ͣͩͪ̎̐_̷̧̮̜̂ͦ̈͒͑ͭ͋͒͝_̧̫͔͓͍̬̤̉̎̀̑̅ͣ_̸̜͓͙͍̣̬ͧ͂ͩ͠_̩̌̋ͦ̏̏̈ͬ̈͞_̴̴̺͖̥͚̳̰̱̖̽̈́̒̑ͬ́_͔̬̦̩̖͚̺ͬ͂͊͊̒͡_̧̣̱̩ͬ̀̉͘_̧͌҉̲̱͠

T͔̔̅̃̚ḫ͔͖̪̬̮͎̉̔̋̒̓̒eͪ ̖̜͓̦̘̘̏o̞͎̩̙̞̅͒̀͆r̤͖͉͇̲̻͌̆́͂̚i͇̲͇̗̹g̪̤̥̥̳͈͓in͉̖ͮͬ̅̏ͦ̈a̬͎̟̹̮͍͐̌͒̋̎ͯ̽l͉̭ͫ ̼̩̹̦͆̎̏ͣ̔̾̔ŝ̯̫̱̟̻̺͔å̻̱͉̲̠͋uͦ̾ce̜̱̮̤̟̎̂̏.͚̻ͨ̎̊͑.̗̬̖̗͕̿ͫ.̻͚̻̬̖͈͙ͫ ̗͈̥̰̬̤̼̊͗̇p̦̖̗͍̪̼̪͊͐̅̎ͤ̂͗r͍̝̖̹̠̺̗̊̔ͤǒ͕̳͓͙̩͗͌̅ͫḃ̟̤̺̀a̘ͯ̀ͨ͐̓̅b͙̱̫̼̼̲̺͗l̗͔̺̝ͭ̓ͧ̈y̻͇͔͈͙̳

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s